Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Burpol, plastik atıkların geri dönüşümü yoluyla post-tüketici atık (PCR), post-endüstriyel atık (PIR) ve araç ömrü sonu atıklarından (ELV) yüksek performanslı hammaddeler elde ederek, sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimini benimser. Burpol Sürdürülebilirlik odaklı bu yaklaşımla, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri en aza indirmeyi hedefler.

Çevresel Sürdürübilirlik

Burpol, geri dönüşümle elde edilen hammaddelerle doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur. Bu yaklaşım, atık miktarını azaltırken çevresel etkileri minimize etmeyi hedefler.

Sosyal Sürdürülebilirlik

Burpol, geri dönüşüm süreçlerine odaklanarak toplumun farkındalığını artırır .Yıllık 75000 ton plastik atık kaynağına ulaşabilen Burpol, geri dönüşümün toplumsal faydalarını vurgulayarak toplumun çevresel bilinç kazanmasına ve sürdürülebilirlik konusunda etkin rol almasına destek olur.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Burpol, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek ekonomik olarak da güçlü bir konumda yer alır. Ürettiği recycle hammaddeleri en yüksek performansıyla ağır sanayiye geri kazandırarak ekonomiye büyük bir katkı sağlar.

Burpol'un sürdürülebilir tedarik zinciri stratejisi, çevresel etkileri en aza indirirken toplumsal katkıyı ve ekonomik sürdürülebilirliği de gözetir. Burpol, geri dönüşümün toplumun yaşam kalitesine ve çevresel bilince katkıda bulunarak toplumun sürdürülebilirlik konusunda etkin rol almasını destekler.

Plastik atıkları en yüksek performansı ile ağır sanayiye geri kazandırıyoruz.

Sürdürülebilirlik Beyanı
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin (SKH) amacı, dünya genelinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve iyileştirmek için küresel bir çerçeve sunmaktır. Birleşmiş Milletler, bu hedefleri, yoksulluğun azaltılması, eşitsizliklerin giderilmesi, iklim değişikliği ile mücadele, barış ve adaletin sağlanması gibi bir dizi ana başlık altında toplamıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sadece hükümetlerin değil, aynı zamanda iş dünyası, sivil toplum, akademi ve bireylerin de katılımını teşvik eder. Bu hedefler, dünya genelinde daha adil, sağlıklı ve güvenli bir gelecek oluşturmayı amaçlayarak, tüm paydaşları kapsayan bir ortak vizyon sunar.

BURPOL olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini rehber edinerek hedeflerimize adım adım ulaşmaktayız. “İleri Görüş, Geri Kazanım” anlayışı ile yola çıkan BURPOL, kendi hedeflerini de ortaya koyarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni kendisine rehber edinmiş ve bu kapsamda yol haritasını çizerek çalışmalarına başlamış ve sürdürmeye de devam etmektedir.

AB’nin 2030'da Karbon Emisyonunun yarıya düşürülmesi ve 2050 “Net Zero” hedefinin ardından Karbon Ayak İzimizi hesaplayarak "Net Zero" hedefimizi gerçekleştirmek için adımlarımızı attık ve uygulamaya başladık.

Doğanın Üstünde Değil, Bir Parçasıyız

Döngüsel Ekonomi
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir Gelecek İçin Döngüsel Ekonomi

Burpol, dünyanın korunması ve geleceğin sürdürülebilirliği için döngüsel ekonomi prensiplerini benimsemiştir. Atıkları kaynak olarak kullanarak, gezegenimiz için bir çağrıda bulunuyor.

Burpol Polimer, geri dönüşümlü ürünlerden yüksek performanslı plastik hammade üreterek, plastiklerin çevre üzerindeki etkisini en aza indirme amacındadır. Burpolen markasıyla, geleceği şekillendiren bir devrimi gerçekleştiriyoruz.

Döngüsel ekonomi, atık oluşumunu en aza indirirken malzemelerin kullanım ömrü sonunda tekrar ürün döngüsüne dönüşmesi prensibini benimser. Burpol Polimer, atık kaynaklarını değerli hammaddeye dönüştürerek bu ekonomi modeline destek verir.

Bu yaklaşım, atık kavramını ortadan kaldırarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirir ve daha sağlıklı bir ekosistem oluşturur. Burpolen markası, bu ekosisteme değer katmayı hedefler.

Burpol Polimer, döngüsel ekonomiye odaklanarak, sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunur. Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür prensipleri ile eko-etkinliği ana odağı haline getirir.

Plastiğin benzersiz avantajlarının yanı sıra, Burpol olarak atıkları ekonomimize entegre etme konusunda ileri görüşlü ve geri dönüşüme dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu yaklaşım, atıkların ekolojik etkisini azaltmayı ve iklimi korumayı amaçlar.

Burpol, atıkları kaynak olarak kullanma çağrısında bulunarak, döngüsel ekonomiye olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. Sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturmak için plastik atıkları ekonomiye geri kazandırarak, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

BURPOLEN Markası İle Geleceğe Devrim Gerçekleştiriyoruz

Karbon Ayak İzi
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Karbon ayak izini azaltma çabaları, sürdürülebilirlik ve çevresel koruma hedeflerine ulaşmada son derece kritik bir rol oynamaktadır. Karbon ayak izini azaltmak, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adımdır ve tüm çabalarımızın odak noktası sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaktır.

Bu amaca ek olarak, ISO 14064 Kurumsal Karbon İzi ve ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi standartlarını kullanarak karbon emisyonlarımızı ölçümlüyor ve belgelendiriyoruz. 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %50 azaltmayı hedefliyoruz ve 2050 yılında ise "Net Sıfır" noktasına ulaşmayı planlıyoruz.

Bu hedeflere yönelik adımlarımız, şirket içi politikaları yeniden düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda tedarik zinciri yönetimi ve iş ortaklarıyla iş birliği içinde genişletilmektedir. Bu çaba, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir iş yapma biçimini teşvik etmekte ve çevresel etkimizi azaltmak için gerekli adımları atmaktadır.

Çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bu hedefler, şirketimizin itibarını artırmakla kalmayıp aynı zamanda küresel ölçekte çevresel etkileri azaltmaya katkı sağlayarak daha sürdürülebilir bir dünya için önemli bir rol oynamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için attığımız adımları takip etmek ve düzenli olarak güncellemek, sürdürülebilirlik ve çevresel koruma taahhütlerimizi yerine getirmek adına önemlidir.

Sürdürülebilirlik İş Planı
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Üretim Süreçlerinin Optimizasyonu: Plastik granül hammaddesi üretimi sırasında kullandığımız enerji tüketimini azaltma taahhüdünde bulunuyoruz. Aynı zamanda %100 geri dönüştürülebilir plastik atıkları üretimde kullanarak üretim süreçlerimizi optimize ediyoruz.

Temiz Enerji Kullanımı: Burpol olarak fosil yakıt kullanmamaktayız. Yatırımlarımızı Yenilenebilir Enerji kullanımı için harcamayı taahhüt ediyoruz.

Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım: Plastik atıkları toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerini optimize ederek, yeni plastik üretimi için gereken ham maddeyi geri dönüştürülebilir ürünler kullanarak elde ediyoruz.

Ürün Tasarımı: Ürünlerin tasarımı sırasında geri dönüştürülebilir plastik atık kullanımı, daha hafif malzemelerin seçimi ve uzun ömürlü ürünlerin geliştirilmesi gibi çevresel etkenleri göz önünde bulundurarak AR-GE bölümümüzü geliştirmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Politikası
Sürdürülebilirlik

1. VİZYON VE AMACIMIZ

BURPOL, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmeyi, toplumları güçlendirmeyi, doğal kaynakları korumayı ve etik bir iş yapma taahhüdüyle sürdürülebilirlik misyonunu benimsemektedir. Amacımız, tüm faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerine dayandırmak ve paydaşlarımızla sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmaktır.,

2. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

a. Karbonsuz Üretim Hedefleri

BURPOL, iş süreçlerinde karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan spesifik hedefler belirler. Bu hedefler, enerji verimliliğini artırma, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve karbon salınımını izleme stratejilerini içerir.

b. Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi

Atık üretimini minimize etmek ve döngüsel ekonomi prensiplerine uygun hareket etmek amacıyla atık yönetimi süreçleri belirlenir. Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve atık azaltma önlemleri sistemli bir şekilde uygulanır.

c. Su Yönetimi

BURPOL, faaliyet gösterdiği bölgelerde su yönetimi stratejilerini güçlendirir. Su tüketimini izler ve su verimliliği çalışmalarını gerçekleştirmeyi hedefler.

d. Çevresel Risk Yönetimi

Çevresel riskleri belirlemek ve yönetmek amacıyla düzenli olarak çevresel etki değerlendirmeleri yapılır. İlgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlanır ve çevresel etkilerin sürekli izlenmesi gerçekleştirilir.

3. SOSYAL SORUMLULUK

a. Çalışan Katılım ve İnsan Hakları

Çalışanlarımızın katılımını teşvik etmek ve insan haklarına saygıyı güçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim programları ve etkinlikler düzenlenir. Adil çalışma koşulları ve işçi haklarına tam uyum sağlanır.

b. Toplumsal Kalkınma ve Eğitim:

BURPOL, faaliyet gösterdiği topluluklara yönelik eğitim, sağlık, istihdam ve altyapı projelerine yatırım yaparak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefler.

c. Stakeholder İlişkileri ve Şeffaflık:

BURPOL, tüm paydaşlarla şeffaf ve düzenli bir iletişim stratejisi benimser. Müşteri, tedarikçi, yatırımcı ve diğer paydaşlarla ilişkiler güçlendirilir ve sürdürülebilirlik performansı düzenli olarak paylaşılır.

d. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık:

Çeşitliliği desteklemek ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla çeşitli politikalar ve eğitim programları uygulanır. Çeşitlilik raporlaması düzenli olarak yapılır.

4. EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

a. Yatırım ve Finansal Performans

BURPOL, sürdürülebilirlik projelerine ve yeşil teknolojilere yatırım yapmayı planlar. Finansal performansın sürdürülebilirlikle uyumlu olması için stratejiler belirlenir.

b. Tedarike Duyarlılık ve Sorumluluk

BURPOL, tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirlik standartlarına uymayı taahhüt eder ve tedarikçi performansını düzenli olarak değerlendirir. Adil ticaret ilkelerine tam uyum sağlanır.

c. Yenilik ve Ar-Ge

Yenilikçi çözümler ve yeşil teknolojilere odaklanarak, Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirmek amacıyla stratejiler belirlenir.

5. YÖNETİM VE İZLEME

BURPOL, sürdürülebilirlik performansını sürekli izler, iç ve dış paydaşlarla düzenli olarak iletişim kurar ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için stratejilerini günceller. Ayrıca, düzenli olarak sürdürülebilirlik raporları yayınlar ve şeffaf bir iletişim politikası benimser.

Bu politika, BURPOL’ün sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirmek, tüm paydaşlarını bilgilendirmek ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla oluşturulmuştur. BURPOL, bu politikanın tüm çalışanları, tedarikçileri ve paydaşları tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını bekler.                                                                                                    

Sürdürülebilir Satın Alma Politikası
Sürdürülebilirlik

BURPOL olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Sürdürülebilir Satın alma Politikası ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı, ekonomik kaynakları verimli kullanmayı, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını amaçlıyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda Sürdürülebilir Satın alma İlkelerimiz;

- Tedarik edilen mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca topluma, ekonomiye ve çevreye etkilerini göz önünde bulundurmak,

- Tedarikçi seçiminde yanlı davranış ve ön yargıdan kaçınmak, tedarikçilere tam ve adil rekabet fırsatı tanımak,

- Yasal ve etik olan alanlarda rekabet eden ve yasa dışı faaliyetlerden uzak duran tedarikçilerle çalışmak,

- Tedarikçilerle uzun süreli işbirliği ve karşılıklı güvene dayalı yapıcı ilişkiler kurmak,

- Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi tedarik uygulamalarını desteklemek,

- Sürdürülebilirlik uygulamalarını ve bunların sonuçlarını sürekli iyileştirmek ve tedarikçilerimizi de teşvik etmek,

- Tüm operasyonlarımızı çevre, iş ilişkileri, insan hakları, sağlık ve güvenlik dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan, geçerli tüm ulusal ve uluslararası kanun, kural ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmek, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını adil ve verimli bir şekilde karşılamak,

- Temel insan hakları, iş etiği, adil iş uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları ve çevreyi korumaya yönelik girişimlerde bulunan tedarikçilerle çalışmak,

- Çalışanları için taciz ve ayrımcılık olmayan adil bir çalışma ortamı oluşturan; çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeyen; kadın-erkek fırsat eşitliğine önem veren, zorla veya zorunlu tutarak çalışmayı engelleyen, çocuk işçi çalıştırmayan, istihdam ve çalışma hayatıyla ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyumlu tedarikçilerle çalışmak,

- Herhangi bir kuruluşa veya bireye rüşvet, ödeme veya başka bir avantaj elde etmek amacıyla değeri olan herhangi bir şeyi vermeyen, teklif etmeyen, kuruluş veya bireylerden bunları kabul etmeyen tedarikçilerle çalışmak,

Tedarikçilerimizden bu kurallara uyumlarını kendi başlarına izlemelerini bekliyorsak da uyumu onaylamak amacıyla tedarikçilerimizi denetleyebiliriz. Tespit edilen uygunsuzluklar için Düzeltici Önleyici Faaliyet açılarak iyileştirme talep edilecektir. BURPOL olarak yasalara aykırı veya bu kurallar ile çelişkili davranan Tedarikçiler ile ilişkimizi sürdürmeme hakkımızı saklı tutarız. BURPOL’e malzeme veya hizmet sağlayan tüm tedarikçilerin bu kuralları varsa kendi taşeronlarına da iletmelerini, taşeron seçiminde bu ilkeleri dikkate almalarını ve taşeronlarının da bu ilkelere uymasını sağlamalarını bekleriz.

Çevre Politikası
Sürdürülebilirlik

BURPOL, iç ve dış bağlamlarını, ilgili tüm taraflarının şartlarını, ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek; müşteri memnuniyeti için müşteriye özel ve çevreye duyarlı şekilde, otomotiv, beyaz eşya, ambalaj (kasa vb.) üretimi için granül hammadde üretmektedir.

BURPOL, ISO 9001,  ISO 14001 sistem belgeleri kapsamlarında, detaylı olarak sistemlerin sınırlarını ve uygulanabilirliğini tayin eder.

BURPOL; ürün oluşturma, sunma ve ömür çevrimi sonuna kadar, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini arttırarak sürdürülebilir olmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirerek biyoçeşitliliğin korunmasını, çevreci proses ve ürünler ile iklim değişikliğini sürekli azaltacak iyileştirmeler yapmayı görev kabul eder.

Tüm proseslerinde çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Bu politika doğrultusunda;

  • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uymaktayız.
  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışmaktayız
  • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemiyle birlikte, kirliliğin kaynağında önlenmesi prensibi sayesinde en aza indirerek kontrol altında tutmaktayız.
  • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirmekteyiz.
  • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz.
  • Burpol, Kimyasal Maddelerin, Müstahzarların ve Maddelerin sevkiyatlarıyla ilgili olarak Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili en son Avrupa Yönetmeliğine uymamızı sağlamayı taahhüt etmekteyiz.
  • Firmamıza gelen hammaddelerin, yasaklı- kısıtlı madde kontrolünü sağlamaktayız,
  • Her sene ürünlerimizi Reach ve Rohs testlerine göndererek hem çevreye hem de müşterimize olan sorumluluğumuzu sağlamaktayız.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası
Sürdürülebilirlik

BURPOL olarak tedarikçilerimizden BURPOL’ün değerlerini benimsemelerini ve geçerli tüm kanunlara uyulması beklenmektedir. Buna ek olarak BURPOL, tedarikçilerinden, BURPOL tarafından BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile de benimsenmiş olan, paydaşlarını ve çevreyi de göz önünde bulunduran sorumluluklarıyla ilgili olarak, aşağıdaki ilkelerle uyum içinde hareket etmelerini beklemektedir:

- Geçerli tüm yasalara uymak,

- Yolsuzluğu önlemek,

- Çalışanların temel insan haklarına saygı duymak,

- Çocuk işçiyi yasaklayan yasaya uymak,

- Çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden sorumlu olmak,

- Çevresel korumayla ilgili geçerli kanun ve uluslararası standartlarla uyum içinde hareket etmek.

- BURPOL ile iş yapmak için standart bir gereklilik olarak, iş ortaklarının (ve onların tedarikçileri, üreticileri ve alt yüklenicilerinin), doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam ettikleri çalışanlar için temel hakları gözetmesi, koruması ve iyileştirmesi gerekmektedir.

-Tedarikçilerin, tüm geçerli ulusal yasalar ve kurallara, endüstriyel asgari standartlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) ve Birleşmiş Milletler (“BM”) Sözleşmeleri’ ne uymaları gerekmektedir.

-BURPOL, sürdürülebilir bir tedarik zincirini tüm değer zincirine entegre etmek amacıyla tedarikçilerinin uluslararası kabul görmüş çevresel, sosyal ve etik standartlar ile uyumunu başlıca sorumlulukları arasında görmektedir.

Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçilerin seçimi konusunda tedarikçinin yönetim sistemleri, teknolojik seviyesi, finansal gücü, tedarikçi ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve ilkelerine uygunluk, çevresel uygulamaları gibi farklı kriterler göz önünde bulundurulmakta; ayrıca, insan haklarına uyum, yasalara uyum, çocuk işçi çalıştırmama, eşitlik ve ayrımcılık gibi konularda tam uyum beklenmektedir.

Sürdürülebilirlik konusunda çok daha bilinçli, gelişmiş ve sürekli iyileştirmeye açık tedarikçilerle çalışmanın belirlenen hedeflere ulaşmak açısından kritik öneme sahip olduğu bilinmektedir.

Atık Yönetim Politikası
Sürdürülebilirlik

BURPOL olarak; hammadde girişinden, nihai ürün sevkiyatına, pazarlama aşamasından, müşteri memnuniyeti ziyaretlerine kadar her aşamada;
 
• Üretim, kullanım, geri kazanım veya bertaraf aşamalarında çevre ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde ürünlerin tasarlanması,
• Daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı maddelere yönelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması suretiyle önlenmesi ve azaltılması,
• Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi,
• Doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltılmasına yönelik olarak geri kazanılmış ürünlerin kullanılması,
• Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması,
• Farklı türdeki atıkların kaynağında/üretildikleri yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı toplanması,
 
Atık yönetimi konusundaki en temel görevimizdir.
© BURPOL POLİMER PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
KVKK Aydınlatma Metni   |   KVK, İşlenmesi ve İmhası Politikası